Make your own free website on Tripod.com

อๅ๊๎่ ๊๎๐่๑ํ่ ๒๐่๊๎โ่ [19 II 2003]

17 ๔่ํ๒่ ๊เ๊๎ ไเ ใ่ ๊๎๐่๑๒่๒ๅ ๅ๔ๅ๊๒่๒ๅ โ๎ ์่๊๑๎๒ [30 XII 2002]

Windows 98&ME ๒๐่๊๎โ่ ่ ๔่ํ๒่. [16. X 2002]

ฬเ๑๒ๅ๐่ํใ ็เ ๏๎๗ๅ๒ํ่๖่ [8. IX 2002]

14 ๔่ํ๒่ ็เ reverb [7. IX 2002]

16 ๔่ํ๒่ ็เ ๊๎์๏๐ๅ๑่๐เœๅ [3. IX 2002]

ฮ๑ํ๎โๅํ ๎๏่๑ ํเ ๅ๔ๅ๊๒๎๒: Compressor [31. VIII 2002]

ฮ๑ํ๎โๅํ ๎๏่๑ ํเ ๅ๔ๅ๊๒๎๒: Reverb [26. VIII 2002]

ฮ๑ํ๎โๅํ ๎๏่๑ ํเ ๅ๔ๅ๊๒๎๒: Delay by อๅํเไ ฯ๋เ็่แเ๒

มเ๑ ฯ๐๎ใ๐เ์่๐เœๅ: ํๅ๊๎๋๊๓ ๒๐่๊๎โ่ [4. IV 2002]

ReWire: ุ๒๎ ๅ ๒๎เ ่ ๊เ๊๎ ไเ ใ๎ ํเ๏๐เโ่๒ๅ. [27. III 2002]

20 ไ๐๓์ ๒่๏๎โ่ ๊เ๊๎ ไเ ใ่ ๏๎ไ๎แ๐่๒ๅ ไ๐๓์ ๋่ํ่่๒ๅ.

ฮ๑ํ๎โ่ ํเ ไ๐๓์ ๏๐๎ใ๐เ์่๐เœๅ๒๎.

สเ๊๎ ไเ ใ๎ ็เแ๐็เ๒ๅ โเ๘ๅ๒๎ PC.

ม่ไๅ๒ๅ ๊๐ๅเ๒่โํ่

อเ๏๐เโๅ๒ๅ ใ๎ โเ๘่๎๒ ็โ๓๊ ไเ ็โ๓๗่ ไ๎แ๐๎

ิ่ํเ๋ๅํ ์่๊๑.

า่๏๎โ่ ็เ ๑ๅ๊โๅํ๖ๅ๐่๒ๅ.

Cubase ๒่๏๎โ่.

สเ๊๎ ไเ ๊๎ํโๅ๐๒่๐เ๒ๅ MIDI ๒๐เ๊่ โ๎ เ๓ไ่๎ โ๎ Cubase.

©Packi 2003 packi@freemail.com.mk